• Odwiedziło nas: 876595 osób
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 191 dni

28-350 Słupia Jędrzejowska,
 Słupia 281,
 Tel: (41) 381-64-13

PROJEKT POKL " SZKOŁA WSPIERA-UCZEŃ WYBIERA"

Jesteś tu: » STRONA STARTOWA » PROJEKT POKL " SZKOŁA WSPIERA-UCZEŃ WYBIERA"

                        Projekt

                   

" Szkoła wspiera- uczeń wybiera"Serdecznie zapraszamy uczniów klas I i III do udziału w projekcie !


Oferujemy Wam bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych , pozaszkolnych oraz wiele


interesujących różnorodnych wycieczek i wyjazdów.

 

11 wrze­śnia 2012 roku nasze gimnazjum przystąpiło do pro­jektuSzkoła  wspiera- uczeń wybiera” realizowanego przez Fundację na rzecz wspierania rodziny , dzieci i młodzieży " FUNDACJA Z UŚMIECHEM" z Kielc . Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest  przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego w ramach Prio­ry­tetu IX — Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach, Dzia­ła­nia 9.1 Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świad­czo­nych w sys­te­mie oświaty, Pod­dzia­ła­nia 9.1.2 — Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edu­ka­cyj­nych.

 

Projekt realizowany będzie przez dwa lata, ale każdy uczeń będzie mógł być objęty projektem tylko przez jeden rok. Dlatego też w tym roku szkolnym w projekcie uczestniczą klasy I i III. Natomiast w przyszłym roku projektem objęte zostaną nowe klasy pierwsze i nowe trzecie ( obecne drugie). Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt składa się z 5 zadań.

 1. W labiryncie nauk ścisłych
 2. Gimnazjalna wieża Babel
 3. Zajęcia artystyczne i sportowe
 4. Zajęcia wyrównawcze
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach każdego zadania uczniowie uczestniczyć będą w wielu kołach zainteresowań.

 1. W ramach zadania pierwszego „W labiryncie nauk ścisłych „  uczniowie mają możliwość  rozwijania swoich pasji    matematyczno-przyrodniczych takich jak:

- matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia oraz będą pogłębiać umiejętności obsługi komputera na kole informatycznym.


Dla uczestników tych zajęć zaplanowane są bardzo ciekawe wycieczki :


-  4 dniowa w Sudety (zaplanowana na październik)

- 1 dniowy wyjazd do Muzeum geologicznego

- 2 dniowy wyjazd do obserwatorium astronomicznego

 

 1. W ramach drugiego zadania : „Gimnazjalna wieża Babel” uczniowie będą doskonalić języki obce ( j. angielski i j.niemiecki). Uczestnicy tych zajęć już w sobotę 22 września 2012. wyjeżdżają na Europejskie Dni Języków Obcych do Krakowa
 2.  W zadaniu trzecim : „ Zajęcia artystyczne i sportowe”  jest duża różnorodność i każdy będzie mógł znaleźć cos dla siebie. Są warsztaty malarskie, hafciarskie, teatralno- filmowe oraz sportowe ( piłka nożna, piłka siatkowa, wyjazdy na basen)

Uczestnicy tych zajęć będą mogli wyjechać do kina, do teatru, na czterodniową wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy zajęć sportowych wyjadą na obóz narciarski w czasie ferii zimowych.

 1. Dla uczniów chcących wyrównać braki w wiadomościach przewidziane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych a także wyjazd do Obserwatorium i Kopalni Srebra.
 2. Dla uczniów chcących rozwinąć umiejętność   samodzielnego poszukiwania wiedzy zawodowej i edukacyjnej w planowaniu przyszłości proponujemy zajęcia zawodoznawcze, w ramach których uczniowie wyjadą na Targi edukacyjne oraz Targi pracy.

Oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zakupionych zostanie bardzo dużo pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy .

Opracowując projekt, pomyślano także o ciągłym informowaniu rodziców, uczniów oraz środowiska lokalnego o postępach projektu. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na naszej stronie internetowej  www.gimslupia.szkolnastrona.pl  w zakładce Projekt EFS .

Także co roku w czerwcu wydanych zostanie po 250 biuletynów z informacja o uzyskanych efektach.

Zaplanowany jest także festiwal nauki – gala podsumowująca projekt. 
Regulamin i harmonogramy zajęć, które realizowane są 


w ramach projektu POKL " Szkoła wspiera-uczeń wybiera"


znajdują się poniżej w plikach do pobrania


         

O projekcie

czytaj więcej

 

O projekcie

czytaj więcej

 

Informacja o  projekcie

czytaj więcej

 

Zapoznanie z projektem

czytaj więcej

Pliki do pobrania